Oferta
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia on-line
  • Psychotherapy in English

 

Godziny przyjęć
  • Poniedziałki 18:00 – 21:00
  • Piątki 17:00 – 21:00
  • Soboty 10:00 – 13:00

 

  • Fridays 16:30 – 20:30
  • Saturdays 10:00 – 13:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 120zł
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 120zł
Psychotherapy in English
Time 50min | 120zł

Justyna Jowik

Jestem socjolożką z wykształcenia, studentką psychologii z zamiłowania, managerką z doświadczenia. Przez wiele lat łączyłam różne role zawodowe w dużych, międzynarodowych firmach z rozwojem osobistym, poszukując własnej drogi. Bliskie jest mi odnajdywanie tego, co łączy różne światy i czerpanie z nich inspiracji. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej przez co nie obce są mi wyzwania związane z pracą w tego typu środowisku m.in. budowanie relacji w pracy, radzenie sobie ze stresem i zmianą, podejście do osobistych wartości w środowisku pracy.

Prowadzę sesje doradztwa systemowego w ujęciu konstruktywistyczno-narracyjnym. Szczególnie bliska jest mi psychoterapia skoncentrowana na aspektach rozwojowych, polepszaniu jakości swojego życia, rozwijaniu twórczych możliwości oraz samopoznaniu. 

Dbam o otwartą, przyjazną przestrzeń dla osób LGBT+, transpłciowych, niebinarnych.  

Pracuję z osobami dorosłymi w ramach sesji indywidualnych (w tym on-line) w języku polskim oraz angielskim.

Ukończyłam socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,  jestem studentką ostatniego roku psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie (jednolite studia magisterskie). Jestem w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyłam kursy z zakresu Porozumienia bez Przemocy (NVC) i psychologii procesu (Process Work), m.in. Kurs roczny Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w Warszawie oraz Intensywny Kurs Psychologii Procesu w Portland, Oregon (USA). Należę do  Wielkopolskiego Towarzystwo Terapii Systemowej.

English

I am a sociologist by profession, a psychology student by passion, a manager by experience.
For many years I have been having various professional roles in a few large, international companies and I have been combining it with my own personal development while looking for my own path. I like finding out what connects different worlds to draw inspiration from all of them. Thanks to my extensive experience in a corporate work environment I understand its challenges including relationships at work, coping with stress and change, approaching personal values ​​in the work environment.

I offer counselling sessions in a constructivist and narrative approach of systems therapy.
I practice therapy focused on developmental aspects, improving the quality of life, developing creative potential, removing creative blockages and improving self-knowledge. I work with adults in individual sessions (including on-line) in Polish and English.

I graduated from sociology at the Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw (Masters Degree), I am a final year student of psychology at the University of Social Sciences and Humanities SWPS in Warsaw (Master’s studies). I am in the process of training in the field of systems therapy conducted by the Wielkopolska Society of Systems Therapy. I completed courses in Non Violent Communication (NVC) and process psychology (Process Work), including Annual course of the Polish Society of Process Psychology in Warsaw and Intensive Course of Process Psychology in Portland, Oregon (USA). I am a member of the Wielkopolska Society of Systems Therapy.

Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się