Katarzyna Loffe
Lokalizacja
 • ul. Krakowska 49/4 Kraków
 • Online
Godziny przyjęć
 • Wtorek 19:00 – 22:00
 • Piątek 19:00 – 22:00
 • Sobota 10:00 – 14:00
 • Niedziela 11:00 – 17:00
Cennik
Psychoterapia indywidualna
Czas 50min | 200zł
Konsultacje dla rodziców
Czas 50min | 200zł
Pomoc w kryzysie
Czas 50min | 200zł
Psychoterapia on-line
Czas 50min | 200zł
Psychoterapia LGBT+
Czas 50min | 200zł
Psychoterapia dzieci / młodzieży
Czas 50min | 200zł
Psychoterapia grupowa
Czas 50min | 200zł

Katarzyna Ioffe Kaся Іофе

[БЕЛ]

Для змушаных да міграцыі асоб і бежанцаў кошт кансультацыі 90 зл. 

Вы можаце размаўляць са мной па-беларуску, па-ўкраінску ці па-руску.

Пра мяне

Па спецыяльнасці ‒ медыцынскі псіхолаг і арт-тэрапеўтка.

Прытрымліваюся прынцыпу негвалтоўнасці, дапамагаю кліентам пракладаць ўласны шлях развіцця.

Найбольш блізкімі для мяне з’яўляюцца экзістэнцыяльная пcіхалогія і гештальт-тэрапія, а таксама трэцяя хваля кагнітыўна-біхевіяральнай тэрапіі, бо яны ўлічваюць шматмернасць чалавечага досведу, багацце ды індывідуальнасць кожнага чалавека.

Прафесійныя кампетэнцыі і досвед працы

 • Атрымала пяцігадовую вышэйшую адукацыю і залаты дыплом па псіхалогіі ў БДУ з інтэрнатурай у мінскім псіханэўралагічным дыспансэры.
 • Працавала псіхолагам у РДБМР, рэспубліканскім шпіталі па рэабілітацыі дзяцей і моладзі, а таксама ў мінскім грамадскім доме «Адкрытая душа» па рэабілітацыі і сацыялізацыі людзей з хранічнымі цяжкімі псіхічнымі разладамі.
 • Была адміністратаркай псіхалагічнага гуртку сямейнага цэнтра творчасці і развіцця ў Мінску, выкладала псіхалогію дзецям і настаўнікам.
 • З 2020 года кансультую і праводжу арт-тэрапію ў Кракаве ў межах праграм Erasmus + і European Solidarity Corps анлайн і ўжывую.

Дадатковыя сэртыфікацыі і спецыялізацыі:

1) спецыялізацыя па арт-тэрапіі ад Усходне-Еўрапейскай Асацыяцыі Арт-Тэрапіі (EEATA) і Усеўкраінскага Інстытута Інтэгратыўнасці Псіхалогіі;

2) спецыялізацыя па арт-тэрапіі ў псіхакарэкцыі ад Акадэміі паслядыпломнай адукацыі Рэспублікі Беларусь;

3) спецыялізацыя па арт-тэрапіі ад Універсітэта Фларыды;

5) 4 гады навучання гештальт-падыходу, атрыманыя 1-я і 2-я ступені;

6) уводны курс 3-й хвалі падыходу кагнітыўна-біхевіяральнай тэрапіі (КБТ);

7) спецыялізацыя з рэабілітацыйнай ёгі (настаўніцкі курс, ашрам Сацьянанда, Місуру, Індыя);

8) сэртыфікацыя “Феномены цела ў псіхатэрапіі” беларускай гештальт-школы.

Спраўляцца з чым магу дапамагчы?

– аўтаагрэсія, самакалецтва

– думкі пра самагубства

– субдэпрэсіўныя станы, падтрымка ў лячэнні дэпрэсіі

– пераванне гора пасля страты блізкага чалавека

– панічныя атакі (таксама вучу тэхнікам дыхання, каб прадухіліць прыступы ці з іх хутчэй выходзіць)

– разлады харчовай паводзінаў (анарэксія, булімія, іншыя віды)

– дысмарфафобія

– рэабілітацыя людзей з псіхіятрычнымі дыягназамі (у стадыі рэмісіі)

– вяртанне павагі да сябе, нармалізацыя самаацэнкі

Па-за працай з 14 гадоў захапляюся творчасцю і грамадскім актывізмам (асабліва ў тэмах падтрымкі квір-асоб і асоб, змушаных да міграцыі) і з’яўляюся:

 • актывісткай дыяспары «Беларусы ў Кракаве»; 
 • сцэнарысткай тэатра «Дзеці Суседзяў»; 
 • акторкай аматарскага тэатра «Невымоўнае»;
 • куратаркай мастацкіх і грамадскіх праектаў у Інстытуце культуры Віла Дэцыюса;
 • аўтаркай навуковых артыкулаў і папулярызатаркай псіхалогіі;
 • паэткай, чальцом і сяброўкай Беларускага ПЭН-цэнтру і Кракаўскай школы паэзіі імя Аляксандра Фрэдры.

[ENG]

About me

I’m a medical psychologist and art therapist adhere to the principle of non-violence. 

I help clients to pave their own path of self-development and self-care.

The closest to me are existential Gestalt approaches of therapy, as well as the third-wave of cognitive-behavioral therapy, because they take into account the variety of human experience, the richness and individuality of each person.

Professional competences and work experience

 • Received a five-year higher education and a preferred diploma in psychology at BSU (Belarussian State University) with an internship at the Minsk psychiatric dispensary.
 • Worked as a psychologist at the Republic Hospital of Medical Rehabilitation for Kids and Youth, as well as at the Minsk clubhouse “Open Soul” for the rehabilitation and socialization of people with chronic severe mental disorders.
 • Was an administrator of the psychological group of the Family Center of Creativity and Development in Minsk, taught psychology to children and teachers.
 • Since 2020 I’m consulting and providing art therapy in Krakow as a part of the Erasmus + projects and European Solidarity Corps programs.

Additional certifications and specializations:

1) specialization in art therapy from the Eastern European Art Therapy Association (EEATA) and All-Ukrainian Institute of Integrative Psychology;

2) specialization in art therapy in psychocorrection from the Academy of Postgraduate Education of the Republic of Belarus;

3) specialization in art therapy from the University of Florida;

5) 4 years of study of Gestalt approach, received 1st and 2nd degrees;

6) introductory course of the 3rd wave approach of cognitive-behavioral therapy (CBT);

7) specialization in rehabilitative yoga (teacher course, Satyananda ashram, Mysuru, India);

8) certification “Body Phenomena in Psychotherapy” of the Belarusian Gestalt school.

What can I help to cope with?

– autoaggression, self-destructive behavior

– suicidal thoughts

– subdepressive conditions, support in the treatment of depression

– going through grief after the loss

– panic attacks (I also teach breathing techniques to prevent attacks or get out of them faster)

– eating disorders (anorexia, bulimia, other types)

– dysmorphophobia

– rehabilitation of people with psychiatric diagnoses (in remission)

– return of self-respect, normalization of self-esteem

Apart from work, since the age of 14, I’ve been interested in art and social activism (especially of support for queer people and people, living through forced migration). 

I am:

 • an activist of the diaspora “Belarusians in Krakow”; 
 • screenwriter of the theater Dzieci Susiedziaŭ/Neighbour’s Kids
 • actress of the amateur theater Nievymoŭnaje/Unspeakable;
 • curator of artistic and social projects at the Villa Decius Institute of Culture;
 • author of scientific articles and popularizer of psychology;
 • a poet, member and friend of the Belarusian PEN Center and the Kraków School of Poetry named after Alexander Fredra.

[PL]

O mnie

Z zawodu jestem psychologiem klinicznym i arteterapeutką. 

Kieruję się zasadą niestosowania przemocy, wspieram klientów w odnalezieniu własnej ścieżki rozwoju. 

Szczególnie bliskie jest mi podejście egzystencjalne oraz Gestalt, ponieważ uwzględniają one wielowymiarowość ludzkich przeżyć oraz bogactwo, indywidualność każdej osoby.

Kompetencje zawodowe i doświadczenie pracy

 • Pięcioletnie wykształcenie wyższe uzyskałam na Państwowym Uniwersytecie Białoruskim z internaturą w Mińskim Ambulatorium Psychiatrii i Psychoterapii. Dyplom z wyróżnieniem. 
 • Pracowałam psycholożką w Białoruskim Państwowym Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Mińskim Domie Społecznym Open Soul dla rechabilitacji i socjalizacji osób cierpiących na przewlekłe ciężkie zaburzenia psychiczne.
 • Administrowałam klub psychologiczny rodzinnego centrum kreatywności i rozwoju w Mińsku, wykładałam psychologię dla dzieci i nauczycieli.
 • Od 2020 roku konsultuję i prowadzę arteterapię w Krakowie w ramach programów Erazmus + oraz European Solidarity Corps online i na żywo.

Dodatkowe uzyskane certyfikacji:

1) specjalizacja z arteterapii Wschodnioeuropejskiego Towarzystwa Arteterapii (Eastern European Art Therapy Association, EEATA) i Ogólnoukraińskiego Instytutu Psychologii Integracyjnej;

2) specjalizacja z arteterapii w psychokorekcji uzyskana na Akademii Kształcenia Podyplomowego Republiki Białoruś;

3) specjalizacja z arteterapii uzyskana na Uniwersytecie Florydy (University of Florida);

5) 4 lata szkoleń w podejściu Gestalt, uzyskane 1 i 2 stopień; 

6) kurs wprowadzający w podejście 3 fali poznawczo-zachowawczej psychoterapii (CBT);  

7) specjalizacja z ćwiczeń jogi wspomagających rehabilitację (kurs nauczycielski, aśram Satyananda, Indie);

8) certyfikacja z fenomenologii ciała w psychoterapii białoruskiej szkoły Gestalt.

W czym mogę pomóc? 

– zachowania autoagresywne, samookaleczenia

– myśli samobójcze

– stany subdepresyjne, wsparcie w leczeniu depresji

– przeżywanie żalu po stracie bliskiej osoby

– napady paniki (uczę również technik oddychania powstrzymujących napady)

– zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia oraz inne rodzaje)

– dysmorphophobia

– rehabilitacja osób z diagnozami psychiatrycznymi (w remisji)

– przywrócenie poczucia własnej wartości i szacunku do siebie

Poza tym od lat 14 realizuję swoje pasje w obszarze twórczości oraz aktywizmu społecznego (szczególnie na rzecz osób queerowych oraz osób zmuszonych do migracji) i jestem: 

 • aktywistką diaspory Białorusini w Krakowie
 • scenarzystką teatru Dzieci Susiedziaŭ/Dzieci Sąsiadów
 • aktorką amatorskiego teatru Nievymoŭnaje;
 • kuratorką sztuki i społeczno-artystycznych projektów w Instytucie Kultury Willa Decjusza; 
 • autorką artykułów naukowych i popularyzujących psychologię;
 • poetką, członkini i przyjaciółka Białoruskiego PEN Centrum i Krakowskiej Szkoły Poezji im. Aleksandra Fredry.
Zarezerwuj wizytę Skontaktuj się