Pomoc w kryzysie

Kryzys to „odczuwanie lub doświadczanie wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie otrzyma wsparcia, może się to stać przyczyną poważnych zaburzeń” (James, Gilliland 2004).

Źródło kryzysu stanowi często nagłe i niespodziewane wydarzenie życiowe, które sprawia, że osoba nim dotknięta traci zdolność samodzielnego poradzenia sobie z konsekwencjami. W wielu przypadkach kryzys wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia albo utratą kogoś lub czegoś.

Pomoc terapeutyczna w kryzysie jest metodą pracy coraz częściej stosowaną przez specjalistów. Ma charakter krótkoterminowy i doraźny.

Specyfika kryzysu polega na tym, że istnieje kilka wariantów jego następstw: pozytywne zakończenie kryzysu (odzyskanie równowagi psychicznej i adaptacja do zmienionej sytuacji życiowej); permanentne trwanie w kryzysie lub rozwiązania nieadaptacyjne (np. uaktywnienie się choroby, somatyzacje, uzależnienia). Dlatego – aby uniknąć negatywnych skutków kryzysu – najlepiej skorzystać ze wsparcia psychoterapeutycznego w trakcie jego trwania.

Warto pamiętać, że kryzys stwarza niebezpieczeństwo, ale i szansę na rozwój. Pomoc terapeutyczna zwiększa prawdopodobieństwo jego pozytywnego zakończenia.

Nasi specjaliści