Pomoc w kryzysie

Kryzys można opisać jako „odczuwanie lub doświadczanie wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie otrzyma wsparcia, może się to stać przyczyną poważnych zaburzeń” (James, Gilliland 2004).

Źródło kryzysu stanowi często nagłe i niespodziewane wydarzenie życiowe, które sprawia, że osoba nim dotknięta traci zdolność samodzielnego poradzenia sobie z konsekwencjami. W wielu przypadkach kryzys wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia albo utratą kogoś lub czegoś.

Pomoc terapeutyczna w kryzysie jest metodą pracy coraz częściej stosowaną przez specjalistów. Ma charakter krótkoterminowy i doraźny. Oznacza to, że pomoc w kryzysie zwykle trwa od jednego do kilku spotkań. Na początku określa się i uszczegóławia to, co stanowi problem oraz to, co będzie przedmiotem wspólnej pracy w roku pomocy w kryzysie. 

Specyfika kryzysu polega na tym, że istnieje kilka wariantów jego następstw: pozytywne zakończenie kryzysu (odzyskanie równowagi psychicznej i adaptacja do zmienionej sytuacji życiowej); permanentne trwanie w kryzysie lub rozwiązania nieadaptacyjne (np. uaktywnienie się choroby, somatyzacje, uzależnienia). Dlatego – aby uniknąć negatywnych skutków kryzysu – najlepiej skorzystać ze wsparcia psychoterapeutycznego w trakcie jego trwania.

Celem pracy w ramach pomocy w kryzysie jest pozytywne zakończenie kryzysu lub zminimalizowanie szkód z nim związanych, tak aby w efekcie doszło do poprawy jakości życia osoby, która zwraca się po wsparcie. Cele szczegółowe i długość pracy określane są indywidualnie.

Pomoc w kryzysie może być oparta na różnorodnych podłożach filozoficznych oraz wartościach, które przekładają się na sposób pracy z osobą zgłaszającą się. Istotnym elementem procesu terapeutycznego jest poszukiwanie wspólnego języka i próba zrozumienia sytuacji osoby, która zgłasza się do gabinetu w sytuacji kryzysowej. Może się zdarzyć, że krótkoterminowa praca okaże się niewystarczająca. W takiej sytuacji specjalista zaproponuje rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej, na którą składa się większa liczba spotkań niż interwencja kryzysowa.

Pomoc terapeutyczna w kryzysie może być wspierająca w takich sytuacjach jak m.in.:

– doświadczanie kryzysu emocjonalnego;

– śmierć bliskiej osoby;

– otrzymanie diagnozy choroby somatycznej bądź zaburzenia psychicznego, także u osoby bliskiej;

– nagłe pogorszenie sytuacji życiowej;

– doświadczanie przemocy.

Warto pamiętać, że kryzys stwarza niebezpieczeństwo, ale i szansę na rozwój. Pomoc terapeutyczna jest sposobem sięgnięciem po wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.

W pomocy w kryzysie dbamy o stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w  której możesz przyjrzeć się swoim doświadczeniom związanych z sytuacją kryzysową.

Psychoterapeuci Centrum przykładają szczególną dbałość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz aktualizowanie zdobytej wiedzy, zaś swoją pracę poddają superwizji. Kierują się zasadami pozbawionej oceny empatii i otwartości na różnorodność doświadczeń pacjentów oraz ich indywidualny sposób rozumienia własnej sytuacji życiowej.  

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

ul. Józefa Narzymskiego 22/1, Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line