Konsultacje dla rodziców

Konsultacja psychologiczna o charakterze terapeutycznym to oferta skierowana do rodziców i opiekunów, którzy zgłaszają się z prośbą o ocenę rozwoju dziecka i wskazanie sposobów jego wspierania.

Podczas konsultacji dla rodziców jest czas na rozmowę o konkretnych, zwracających uwagę rodziców zachowaniach dzieci. Jednocześnie terapeuta umożliwia zobaczenie kwestii pozostających przedmiotem troski opiekunów w szerszym – nierzadko umykającym im – kontekście.

Główny cel konsultacji stanowi rozpoznanie trudności (osobistych lub wychowawczych), z jakimi zgłaszają się rodzice, i znalezienie możliwości ich przezwyciężenia lub wskazanie sposobów pomocy. Konsultacje mogą być pomocne szczególnie, kiedy dziecko ma problemy z wagarowaniem, staje się agresywne lub wycofane. Pierwsze spotkania poświęcone są doprecyzowaniu zgłaszanego problemu i wspólnym wynegocjowaniu celu konsultacji dla rodziów/opiekunów.

Konsultacje są formą wsparcia krótkoterminowego; obejmują zwykle jedno do kilku spotkań; w ich trakcie rodzice/opiekunowie wraz z terapeutą decydują, jaki rodzaj psychoterapii i dla których członków rodziny, będzie najodpowiedniejszy. Rodzice w takich sytuacjach często nie wiedzą jakie działanie będzie najbardziej adekwatne do potrzeb zarówno dziecka lub nastolatka, jak i jego otoczenia społecznego.

Konsultacja dla rodziców lub opiekunów może mieć także charakter wyłącznie psychoedukacyjny, czyli mający na celu  przekazywanie wiedzy przez specjalistę i rozwianie pojawiających się wątpliwości, z którymi zgłaszają się rodzice. Spotkania takie mogą być pomocne m.in. w sytuacjach potrzeby zrozumienia tożsamości płciowej oraz tożsamości seksualnej (orientacji seksualnej) dziecka lub nastolatka. W spotkaniach psychoedukacyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba, uczestniczyć mogą także inne osoby z otoczenia społecznego dziecka/nastolatka, jak np. rodzeństwo, dziadkowie i inne osoby.

Obszarami zainteresowania terapeuty-konsultanta są m.in.: funkcjonowanie dziecka w rodzinie, w grupie rówieśniczej, problemy szkolne, radzenie sobie dziecka z kryzysami rozwojowymi, sytuacje stresowe, trudne wydarzenia życiowe tj. np. rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc- której dziecko doświadcza, samoakceptacja, samopoznanie.

Celem pracy terapeutycznej podczas konsultacji jest uzyskanie przez rodziców lub opiekunów wiedzy na temat doświadczenia dziecka, nauczenie się umiejętności służących radzeniu sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz poprawa komunikacji w rodzinie. Przede wszystkim – cel i długość pracy ustalane są zawsze indywidualnie.

W konsultacjach dla rodziców dzieci i młodzieży dbamy o stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w  której osoba bądź osoby zgłaszające się mogą przyjrzeć się  doświadczeniom dziecka i dążyć do ich zrozumienia pod okiem specjalisty. Postaramy się pomóc poznać szerszy kontekst trudności dziecka lub nastolatka.  

Psychoterapeuci Centrum przykładają szczególną dbałość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz aktualizowanie zdobytej wiedzy, zaś swoją pracę poddają superwizji. Kierują się zasadami pozbawionej oceny empatii i otwartości na różnorodność doświadczeń pacjentów oraz ich indywidualny sposób rozumienia własnej sytuacji życiowej. 

Nasi specjaliści

ul. Krakowska 49/4 Kraków

ul. Józefa Narzymskiego 22/1, Kraków

Pozostałe lokalizacje / on-line